OPPIMISKOKONAISUUS

Ekologisen kylän suunnittelu, Minecraft

Aloittelija

Kuvaus kokonaisuudesta

Suunnitellaan ja rakennetaan oppilasryhmän yhteinen ekologinen kylä Minecraftiin. Ryhmälle jaetaan rajatut tontit, jotka ohjaavat suunnittelemaan tilankäyttöä tarkasti. Oppilaitten on otettava huomioon kylän energian- ja ruoantuotanto, kierrätys ja liikennejärjestelyt.

Luokka-asteet

6.-9.lk

Oppiainesisällöt

Ympäristö- ja luonnontieto, maantieto, biologia, kuvataide, fysiikka, kemia.

Taitotavoitteet

Yhteistoimintataidot, luovuus, tiedon hakeminen ja soveltaminen 

 

Arviointi

Itse- ja vertaisarviointi, oppimispäiväkirja

Työtavat

Tiedonhaku, suunnitelman teko, tietotekstitaulujen hahmotelmat, kylän rakentaminen Minecraftissa

Materiaalit ja laitteet

Tietokoneet ja hiiret.

Onnistumiset

Ryhmäytyminen, työnjako, toisten auttaminen, keskustelutaidot, innostuminen, ympäristötietouden omaksuminen.

Mitä muuttaisimme?

Oppilaitten suunnittelun ja tiedonhaun merkitys ennen rakentamisen aloittamista Minecraftilla on erittäin tärkeää. Tavoitteet ja vaatimukset pilkotaan oppilaille selkeästi.

SELAA MUITA OPPIMISKOKONAISUUKSIA