STEAM Oulussa

STEAM in Oulu on yhteisö, joka edistää luovuutta ja uteliaisuutta etsiessään ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin taiteen, median, tieteen ja teknologian risteyksessä.

Yhteisön rungon muodostavat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion yksiköt, jotka tekevät yhteistyötä monien eri alojen ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa. Tavoitteena on kehittää STEAM-oppimista. Toimintaa kehitetään yhteistyössä laajan kumppaniverkoston kanssa. STEAM on lyhenne sanoista Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics.

STEAM in Oulu on saanut alkunsa innovatiivisesta oululaisesta koulu- ja opettajayhteisöstä, joka aloitti kehittämisen vuonna 2018. Tällä hetkellä verkostossa on mukana jo yli 40 STEAM-koulua, useita varhaiskasvatuksen yksiköitä sekä lukioita.

Oulun STEAM-toimintaa on kehittämässä eteenpäin kaupungin sisäiset toimijat, kuten Museo- ja tiedekeskus Luuppi, Oulun kaupunginkirjasto, Oulu2026-hanke ja Oulun kulttuuripalvelut.

Kehittämistyössä ovat aktiivisesti mukana Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu ja OSAO.

Verkostossa on mukana myös paikallisia yrityksiä, jotka näkevät toiminnan tärkeänä.

STEAM opetuksessa

Oulun STEAM-opinpolun kehittäminen käynnistyi Opetushallituksen myöntämän hankerahoituksen myötä myötä vuonna 2018. Kuusi koulua ja yliopiston FabLab yhdistivät voimansa ja loi peruskoulun STEAM-opinpolun. Opinpolun oppimiskokonaisuudet ovat Oulun kouluissa testattuja ja kaikkien käytettävissä.

STEAM-pedagogiikka käyttää tekniikkaa, luonnontieteitä ja taidetta lähestymistapoina oppilaiden itseohjautuvuuden, vuorovaikutustaitojen ja kriittisen ajattelun opettamiseen. Tavoitteena on kasvattaa sinnikkäitä, vastuuntuntoisia, yhteistyökykyisiä ja rohkeita ongelmanratkaisijoita.

Opetuksessa STEAM tarkoittaa oppiaineryhmien ja teknologian yhdistämistä laajoiksi oppimiskokonaisuuksiksi. Oppilaat ovat mukana niiden rakentamisessa ja opettajien keskeinen yhteistyö on tärkeää. STEAM-opetus onnistuu parhaiten, kun se on osa koulun opetussuunnitelmatyötä. STEAM-opintokokonaisuudet voivat pitää sisällään mitä tahansa oppiaineita.

STEAM on oppilaslähtöistä, kokeilevaa ja yhteisöllistä oppimista, jonka avulla koulun toimintakulttuuria parannetaan yhdessä tekemisen ja oppimisen näkökulmasta. Jokainen koulu luo omat STEAM-käytänteensä, mutta mikään koulu ei ole yksin.

Käsikirja STEAMin maailmaan

Käsikirja STEAMin maailmaan käy kattavasti läpi STEAM in Oulua painopistealueista käynnistämiseen, prosessiin ja tilaratkaisuihin.

Käsikirja on tarkoitettu eri alojen ammattilaisten ja erityisesti kasvatusalan käyttöön tukemaan jokapäiväistä STEAM-toimintaa eri yksiköissä.