Monialainen opintokokonaisuus kaikilla mausteilla

Mikä ero on MOKilla ja STEAM-MOKilla? Miten yläkoulussa järjestetään jouhevasti STEAM-painotteinen monialainen oppimiskokonaisuus? Näitä pohdimme Oulun opettajille järjestetyssä STEAM-koulutuksessa, jossa myös jaettiin ideoita ja vinkkejä hyvän STEAM-opintokokonaisuuden järjestämiseen.

Monialainen oppimiskokonaisuus kirjataan koulun lukuvuosisuunnitelmaan. Lukuvuodessa järjestetään vähintään yksi MOK, joka yhdistää vähintään kolmea oppiainetta ja on noin oppilaan viikon tuntien laajuinen. Suunnitteluvaiheessa määritellään tavoitteet, osaamisalueet, sisällöt, arviointi ja jatkokehittely. STEAM-painotteinen monialainen oppimiskokonaisuus on kuin MOK, mutta se sisältää jotain tai useita STEAM osa-alueita: koodausta ja ohjelmointia, tutkimista ja innovointia, digitaalista valmistamista, askartelua ja rakentelua. Kun muistamme, että STEAM-opetus on oppilaslähtöistä, kokeilevaa ja yhteisöllistä oppimista ymmärrämme, että STEAM-opetuksen avulla koulun toimintakulttuuria voidaan parantaa yhdessä tekemisen ja oppimisen näkökulmasta. STEAM-MOK onkin kuin grillin erikoinen kaikilla mausteilla!

Opintokokonaisuuden järjestämiseen kannattaa varata opettajien kesken yhteistä aikaa ja jakaa asiakirja, johon kirjataan tärkeät asiat, kuten osallistuvat oppiaineet, oppilaiden integraatio, opintokokonaisuuden laajuus ja ajankohta. Myös arvioinnista kannattaa sopia etukäteen. Esimerkiksi painotetaanko yhteisesti joitain laaja-alaisia taitoja, käytetäänkö yhteisiä arviointipohjia ja annetaanko opintokokonaisuudesta arvosana.

Jotta oppilaiden taidot karttuvat tasaisesti olisi hyvä, että kouluissa noudatettaisiin koulun STEAM-opinpolkua. Tällöin oppilaat oppivat ikäryhmän mukaisesti teknologisia taitoja ja työskentelyyn tarvittavia taitoja pitkin koulutaivalta. Taidoista tärkeimpiä usein on oma-aloitteisuus, prosessimaisen työskentelyn osaaminen, vastuun ottaminen omasta opiskelusta ja ryhmätyöskentelyn taidot.

Yläkoulun monialaisten opintokokonaisuuksien suunnittelun ja toteuttamisen haasteina on ollut etäkoulu, etäopetuksen uhka ja kielto sekoittaa oppilasryhmiä keskenään.  Myös suunnitteluaika ja henkilöstövaihdokset voivat hankaloittaa opintokokonaisuuden järjestämistä. Osalla opettajilla on epävarmuutta teknologisen osaamisensa suhteen, jonka vuoksi STEAM-opetus voi vähän jännittää. Sen vuoksi opetushenkilöstön kannattaa tehdä keskenään yhteistyötä: jakaa tietoa, taitoja ja vastuita. Kaikkea ei tarvitse osata. Omia vahvuuksia ja mielenkiinnon aiheita kannattaa hyödyntää ja keskittyä niiden kehittämiseen. Joskus riittää, että työt saa hyvin alulle. Luottamus siihen, että kollegat auttavat vie pitkälle. Myös SteaminOulu-verkoston hyödyntäminen on antoisaa. Aloita vaikka selaamalla Oulun STEAM-kouluissa toteutettuja opintokokonaisuuksia. Saat niistä ideoita omanlaisesi opintokokonaisuuden suunnittelemiseen. Paranna ja mausta ne paremmiksi!

Sari Sälevä