Oppimis­kokonaisuus

”supersankarit”

taituri

Kuvaus kokonaisuudesta

”Keitä ne on ne sankarit, jotka tosi paikan tullen pelkäävät?” Tehtävänä oli ideoida, suunnitella ja luoda parin kanssa oma supersankari. Supersankarit-projektissa harjoiteltiin suunnittelemista, rakentelua ja parityöskentelyä. Lisäksi tutustuttiin erilaisiin luonteenvahvuuksiin, opeteltiin tunne- ja turvataitoja Oulun turvataitomateriaalin mukaan, ensiaputaitoja sekä erilaisten tekstilajien kirjoittamista.

Luokka-asteet

1.-3.

Oppiainesisällöt

Äidinkieli: Juliste, uutinen, satu, kuvaus, tietoteksti, näppäintaidot.
Ympäristöoppi: Mielen hyvinvointi ja tunnetaidot, turvallisuusohjeet, avun hankkiminen, turvallinen koti, ensiapu, kodin laitteiden turvallinen käyttö.
Kuvataide/käsityö: Rakentelun ja muotoilun materiaalit ja keinot sekä julisteen sommittelu.
Laaja-alainen osaaminen: Vertaisoppiminen, projektityöskentely, keksiminen, ideointi ja ilmaisu, tunne- ja turvataidot, ongelmanratkaisutaidot, yksityisyyden ja henkilökohtaisten rajojen suojaamisen merkitys, vaaratilanteet, tietokoneen käsittely ja tekstinkäsittely.

Taitotavoitteet

L1: Vertaisoppiminen, oppimaan oppiminen, suunnittelu ja ideointi, luovat ratkaisut.
L3: Tunne- ja turvataidot, yksityisyys ja suojaaminen, mediataidot, kiusaamisen ehkäisy.
L4: Juliste, uutinen, satu, kuvaus, tietoteksti.
L5: Tietokoneen käyttäminen, tekstinkäsittely, näppäintaidot, vastuullinen ja turvallinen toiminta.
L6: Vahvuustaidot, projektityöskentely, sinnikkyys, vertais- ja itsearviointi.
L7: Kierrätysmateriaalin käyttö.

Arviointi

Opettajan jatkuva havainnointi ja arviointi (itsenäinen ja parityöskentely). Vertaisarviointi ja itsearviointi. Palautteen antaminen ja kannustaminen. Oppilaille kerrottiin etukäteen, mitä julisteen tulisi sisältää ja lopussa arviointiin julisteen sisältöä, ideoinnin monipuolisuutta ja tekemisen huolellisuutta.

Työtavat

Itsenäinen ja parityöskentely.

Materiaalit ja laitteet

Askartelumateriaali, kierrätysmateriaali, julisteiden kartongit, eri tekstilajien pohjat / ohjeet, tietokoneet, Oulun kaupungin tunne- ja turvataitomateriaali, ensiaputunnin materiaali, ympäristöopin oppikirjat.

Onnistumiset

Projekti oli monipuolinen ja sisälsi laajasti erilaisia 2. luokan tavoitteita opetussuunnitelmasta. Koimme onnistumisena, että saimme yhdistettyä STEAM-oppisisältöjä tunne- ja turvataitokasvatuksen aihepiireihin. Aihe oli oppilaita motivoiva ja innostava.

Mitä muuttaisimme?

Arviointia voisi kehittää lisäämällä vertais- ja itsearviointia projektin keskelle, tai ottaa mukaan esim. ”projektipäiväkirjan”. Toteutimme projektin yhden viikon aikana, mutta sopiva aika voisi olla n. 1,5 viikkoa (riippuen ryhmästä ja resursseista).