Oppimis­kokonaisuus

”Taideteoksia liikkeeksi tutkien”

aloittelija

Kuvaus kokonaisuudesta

Oppilas tutustuu (kotikaupunkinsa) kulttuurielämyksiin.
Oppilas tutustuu liikkeeseen taiteen ja ilmaisun keinoin.
Oppilas tutustuu väreihin, värioppiin ja värien liukenemiseen tutkivan
oppimisen keinoin.

Luokka-asteet

3.

Oppiainesisällöt

Kuvataide (värioppi / värien sekoittaminen/ abstrakti taide/ vesiväritekniikat)
Liikunta (tanssillinen- kehollinen liikeilmaisu, musiikkiliikunta) Ympäristöoppi (tutkimisen taidot ja siihen liittyvä käsitteistö)

Taitotavoitteet

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
-Värien sekoittaminen tutkivalla ja toiminnallisella työtavalla herättää luontaista uteliaisuutta ja vaatii ongelmanratkaisu- ja päättelytaitoja Oppimista tapahtuu projektin aikana vuorovaikutuksessa vertaisiin (pari- ja ryhmätyöskentely, vertaispalautteet)

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
-Projektissa on mahdollista kokeilla erilaisia ilmaisutapoja ja nauttia tekemisestä ja itseilmaisusta taiteen keinoin

L4 Monilukutaito
-Kuvien havainnointi, tulkitseminen, tuottaminen ja niiden arviointi -Teosten kuvaaminen ja mediaesityksen luominen sekä esittäminen

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
-Dokumentointitaidot teknologialaitteita hyödyntäen

L6 Työelämä ja yrittäjyys
-Taidemuseovierailu vahvistaa työelämä- ja vuorovaikutustaitoja

Arviointi

-Työskentelytaidot: taideteosten parissa taidemuseolla, kuvataiteellinen työskentely, tutkijan taitojen kehittyminen

-Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
-Itseilmaisu/liikeilmaisu
-Oppilaan arviointitaitojen kehittyminen

-Opettaja havainnoi työskentelyä ja sen etenemistä: taideteoksen dokumentointi – (kuva/kysymyspaperi), tutkijataitoja (tutkijapaperi -värien tutkiminen) ja abstraktin taideteoksen tuottamista (värioppi) sekä kehollista itseilmaisua.

Työtavat

Lisätietoa kokonaisuudesta löydät täältä:

Taideteoksia liikkeeksi tutkien

Materiaalit ja laitteet

 

Onnistumiset

 

Mitä muuttaisimme?