STEAM-yksiköt

Varhaiskasvatus

Intoa ja iloa Oivaltamosta kehittämishanke

Intoa ja iloa Oivaltamosta kuului Opetushallituksen innovatiiviset oppimisympäristöt varhaiskasvatuksessa hankekokonaisuuteen, jossa tavoitteena oli digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen, digitalisaation edistäminen, pedagogisten käytäntöjen kehittäminen ja yhdenvertaisuuden tukeminen. Kaksivuotinen hanke alkoi 1.9.2021 ja kesti 31.7.2023 saakka.

Oulun kaupungin STEAM-opinpolkua on kehitetty viime vuosina perusopetuksen puolella ja Intoa ja iloa Oivaltamosta hankkeen myötä tämä polku ulotettiin alkamaan jo varhaiskasvatuksesta.

Jokaiselle Oulun neljästä alueesta (keskinen, pohjoinen, itäinen, eteläinen) valittiin yksi päiväkoti, johon rakennettiin STEAM-pedagogiikan mukainen tiede-, taide- ja teknologiakasvatuksen oppimisympäristö, ”Oivaltamo”. Oivaltamot varustettiin tutkimiseen, toiminnallisuuteen, ilmaisuun ja taiteelliseen työskentelyyn sopivilla välineillä ja laitteilla.

Hankkeen toisena tavoitteena oli varhaiskasvatuksen STEAM-opinpolun kehittäminen yhdessä Oulun STEAM-verkoston kanssa. Yhteistyön tuloksena syntynyt opinpolku tukee saumattomasti lapsen STEAM-matkaa varhaislapsuudesta perusopetuksen puolelle sekä vahvistaa varhaiskasvatuksen toimintakulttuureja ja varhaiskasvatussuunnitelman mukaista työskentelyä.

Yhteistyö hankkeen päiväkotien kanssa aloitettiin alkuvuodesta 2022 STEAM-pedagogiikkaan kouluttautumalla ja Oivaltamo-oppimisympäristöjen varustamisella. Syksyllä 2022 neljä Oivaltamoa rakentuivat päiväkoteihin.

Hankkeen lukuvuosi 2022–2023 aikana työskentely Oivaltamo-oppimisympäristöissä käynnistyi ja STEAM-projekteja toteutettiin eri-ikäisten lapsiryhmien kanssa. STEAM in OULU sivustolle on koottu hankkeen aina syntyneitä oppimiskokonaisuuksia sekä varhaiskasvatuksen STEAM-toiminnan opas.

Heikinharjun Luontokoto

Heikinharjun Luontokoto on Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen luontokasvatuksen ja STEAMin kehittämisyksikkö. Toiminta on alkanut vuonna 2021, Innovatiiviset oppimisympäristöt varhaiskasvatuksessa -valtionavustuksella ja toiminta on vakinaistettu varhaiskasvatuksen kehittämisyksiköksi elokuussa 2022. Heikinharjun Luontokoto toimii Timosessa saman katon alla Timosenkosken luontokoulun kanssa. Timosessa Luontokoto ja luontokoulu rakentavat yhteistä kestävän tulevaisuuden opinpolkua varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.

Heikinharjun Luontokoto kehittää ja tukee kestävän tulevaisuuden opinvirran mukaista luontokasvatuksen toimintaa. Luontokasvatusta syvennetään STEAM-pedagogiikan avulla. Luontokoto järjestää elämyksellisiä ja kokemuksellisia toimintapolkuja, retkiä, työpajoja ja vaelluksia varhaiskasvatus yksiköiden lapsiryhmille. Toiminta tapahtuu varhaiskasvatus yksiköiden lähiympäristöissä, Luontokodolla ja sen lähiympäristössä. Luontokodon toiminta on kokeilemisen ja tekemisen kautta henkilöstölle suunnattua koulutusta, joka tukee STEAM toiminnan toteuttamista.

Heikinharjun Luontokodolla on tutkivan oppimisen tila, Oivaltamo. Oivaltamossa järjestetään STEAM-työpajoja varhaiskasvatuksen lapsiryhmille sekä koulutuksia varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Työpajoilla erilaisia teemoja käsitellään laaja-alaisesti varhaiskasvatus- sekä esiopetussuunnitelman oppimisen alueet ja STEAMin osa-alueet huomioiden. Tavoitteena on saada tutkiva oppiminen ja STEAM-pedagogiikka osaksi varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria ja oppimisympäristöjä.

Lisätietoa Luontokodon toiminnasta:

https://www.thinglink.com/card/1722154581653193381

Korvensuoran päiväkoti 

Lukuvuosina 2021–2022 ja 2022–2023 Korvensuoran päiväkoti osallistui mukaan varhaiskasvatuksen Intoa ja iloa Oivaltamosta STEAM-kehittämishankkeeseen. Kehittämistoiminnan aikana henkilöstö kouluttautui STEAM-pedagogiikkaan ja päiväkotiin rakennettiin ja varustettiin STEAM-oppimisympäristö nimeltä Oivaltamo. STEAM-pedagogiikan mukaisessa toiminnassaan päiväkoti hyödyntää kierrätysmateriaaleja ja tukee kestävän tulevaisuuden tavoitteita. 

 Korvensuoralla luonto on aina ollut lähellä. Yksikön välittömässä läheisyydessä sijaitsevat suuret metsäalueet, leikkipuisto ja valtava hiekkakenttä. Korvensuoralla on toiminut vuosien ajan myös kerhopainotteinen ulkoleikkikoulutoiminta. Korvensuoran STEAM-pedagogiikan mukainen oppimisympäristö haluttiin rakentaa kunnioittaen ympäröivää luontoa ja korostaen päiväkodin arvoja sekä olemassa olevaa toimintaa. Ulko-Oivaltamon myötä päiväkodille syntyi uusi oppimisympäristö. Ulko-Oivaltamon tarkoituksena on kannustaa ja innostaa ulkona työskentelyyn ja oppimiseen, antaen lapsille mahdollisuuksia työskennellä monipuolisesti luonnon materiaalien ja erilaisten välineiden innoittamana. 

 

Tuulikellon päiväkoti

Lukuvuosina 2021–2022 ja 2022–2023 Tuulikellon päiväkoti osallistui mukaan varhaiskasvatuksen Intoa ja iloa Oivaltamosta STEAM-kehittämishankkeeseen. Kehittämistoiminnan aikana henkilöstö kouluttautui STEAM-pedagogiikkaan ja päiväkotiin rakennettiin ja varustettiin STEAM-oppimisympäristö nimeltä Oivaltamo. STEAM-pedagogiikan mukaisessa toiminnassaan päiväkoti hyödyntää kierrätysmateriaaleja ja tukee kestävän tulevaisuuden tavoitteita.

Tuulikellon päiväkoti sijaitsee Oulun pohjoisella varhaiskasvatusalueella. Tuulikellon sijainti Teknologiakylässä, lähellä oululaisia teknologia-alan yrityksiä ja Oulun yliopistoa, on innostanut Tuulikellolaisia tekemään STEAM -kehittämistyötä digitaalisen suunnittelun ja valmistamisen saralla. Tästä esimerkkinä yhteistyö Oulun yliopiston FabLabin kanssa, jonka myötä heräsi eloon lasten suunnittelema, Toolcamp tapahtumassakin esitelty, lautapeli. Tuulikellon Oivaltamo on rakennettu suurikokoiseen huoneeseen, joka aiemmin on toiminut talon taidehuoneena. Oivaltamoon henkilöstö valitsi monipuolisen STEAM-välineistön tukemaan lapsiryhmien toimintaa niin sisällä kuin ulkona.

Pikku-Ainon päiväkoti

Lukuvuosina 2021–2022 ja 2022–2023 Pikku-Ainon päiväkoti osallistui mukaan varhaiskasvatuksen Intoa ja iloa Oivaltamosta STEAM-kehittämishankkeeseen. Kehittämistoiminnan aikana henkilöstö kouluttautui STEAM-pedagogiikkaan ja päiväkotiin rakennettiin ja varustettiin STEAM-oppimisympäristö nimeltä Oivaltamo. STEAM-pedagogiikan mukaisessa toiminnassaan päiväkoti hyödyntää kierrätysmateriaaleja ja tukee kestävän tulevaisuuden tavoitteita.

Pikku-Ainossa Oulun keskisellä varhaiskasvatusalueella on testattu STEAM-oppimisympäristöä kärryjen muodossa. Kärryt liikkuvat talossa lapsiryhmien tarpeiden mukaisesti. STEAM-kärryjen kanssa varhaiskasvatuksen monipuoliset oppimisympäristöt korostuvat. Pikku-Ainon ulkovarastoon on rakennettu STEAM-tila, joka innostaa oppimaan ja värkkäilemään ulkona. Lisäksi Pikku-Ainoon on hankittuna Interaktiivisuuden, osana varhaiskasvatuksen toimintaa, mahdollistavat laitteet.

Metsokankaan päiväkoti

Lukuvuosina 2021–2022 ja 2022–2023 Metsokankaan päiväkoti osallistui mukaan varhaiskasvatuksen Intoa ja iloa Oivaltamosta STEAM-kehittämishankkeeseen. Kehittämistoiminnan aikana henkilöstö kouluttautui STEAM-pedagogiikkaan ja päiväkotiin rakennettiin ja varustettiin STEAM-oppimisympäristö nimeltä Oivaltamo. STEAM-pedagogiikan mukaisessa toiminnassaan päiväkoti hyödyntää kierrätysmateriaaleja ja tukee kestävän tulevaisuuden tavoitteita.

Metsokankaalle on rakentunut kaksiosainen STEAM-oppimisympäristö. Toinen värkkäilyyn innostava entinen veistohuone ja toinen entinen terapiahuone, joka tänä päivänä toimii päiväkodin Oivaltamona. Oivaltamohuoneeseen henkilöstö valitsi monipuoliset välineet ja laitteet tukemaan varhaiskasvatussuunnitelman eri oppimisen alueiden tavoitteita ja sisältöjä. STEAM-oppimisympäristöjen lisäksi Metsokangas hyödyntää monipuolisesti varhaiskasvatuksen erilaisia oppimisympäristöjä ulottamalla STEAM-projektit ulos leikkipihoille ja lähimetsiin sekä rakentamassa projektien mukaisia oppimisympäristöjä talon sisälle.

Perusopetus

Rajakylän koulu

Rajakylän koulussa on pitkät perinteet STEAM-toiminnasta. 2012 kehitimme teknologiapainotteisen luokan pedagogian, joka on viime vuosina levinnyt kansalliseksi verkostoksi. Olemme aktiivisesti mukana myös Innokas-verkostossa, joka kehittää ja kouluttaa Innovatiivisen koulun mallia, jossa STEAM-toiminta on keskeisenä osana.

Kuluvan vuoden aikana olemme rakentaneet STEAM-tilaa, joka sijaitsee keskeisellä paikalla, ylä- ja alakoulun välissä, joten tila on kaikkien koulun oppilaiden ja henkilökunnan hyödynnettävissä. Olemme rakentaneet STEAM-polut 3.-9.luokille, jonka lisäksi meillä on materiaalia myös alkuopetuksen STEAM-toimintaan.

Tervetuloa tutustumaan Rajakylän teknoluokkien blogiin!

Yli-iin koulu

Yli-Iin koulussa on vajaat 300 oppilasta ja henkilökuntaa n. 30. Koulussa on perusopetuksen luokkien lisäksi esikoululuokka, kaksi pienryhmää sekä joustavan perusopetuksen JOPO-luokka. Kädentaidot ja luovuus ovat meille tärkeitä ja joka vuosi aloittaa kolmannelta luokalta painotetun opetuksen (2h) kuvataiteen/käsityöryhmä.

Koulussamme panostetaan voimakkaasti opetussuunnitelman mukaisesti uusien työtapojen, opettajien välisen yhteistyön, tulevaisuuden taitojen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen. Opetusteknologia on myös tärkeässä osassa.

STEAM:ia tukemaan on kehitetty oppimisympäristö, jonka oppilaat ovat nimenneet Värkkäämöksi. Värkkäämön toiminta-ajatuksena on yhdistää ideat ja toiminta FabLab (Fabrication Laboratory), Makerspace ja STEAM-ideologiasta. Se toimii oppiainerajat yhdistävänä oppimisympäristönä ja tukee tulevaisuuden taitojen kehittymistä oppilailla.

Oulujoen koulu

Oulujoen koululla on pitkä historia. Koulu perustettiin Oulujoen kuntaan jo syksyllä 1939. Ensimmäiset kymmenen vuotta koulu toimi tilapäisissä tiloissa mm. Ylä-Saarelan talon salissa, kirkkopirtissä pappilan pihassa, Sukasen pirtissä ja jopa lossituvassa lossirannassa.

Koulumme sijainti rauhallisessa ja maaseutumaisessa ympäristössä, koulun pieni koko, koulun pitkät hyvät perinteet sekä tiivis ja hyvä yhteistyö kotien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa mahdollistaa sen, että voimme toimia visiomme mukaisesti: ”Yhdessä vahvoiksi yksilöiksi”.

Oulujoen koulu on mukana useissa verkostoissa ja kehittämishankkeissa mm. Oppiva-verkostossa, STEAM-kehittämishankkeessa sekä kansainvälisessä Sister School -hankeessa. Teemme myös tiivistä yhteistyötä kumppanikoulujemme, nuorisopalvelujen yms. tahojen kanssa. Panostamme tulevaisuuden taitojen harjoitteluun ja kehittämiseen unohtamatta suomalaisen koulun perinteisiä vahvuuksia.

Oulunlahden koulu

Oulunlahden koulu on yksi Oulun kaupungin vanhimmista kouluista, se aloitti toimintansa 1.9.1899 Kiviniemen kansakouluna. Nykyisin toimimme kolmessa eri toimipisteessä: Oulunlahden pääkoulu ja piharakennus eli ns. puukoulu, Oulunlahden päiväkodin rakennus sekä Sarasuon korttelikoulu. Koulussamme on vuosiluokat 1.–6. ja oppilaita tällä hetkellä hieman yli 300.

Olemme aktiivinen, aikaamme seuraava koulu, joka tekee monipuolista pedagogista kehittämistyötä. Koulussamme toteutetaan pari- ja samanaikaisopettajuutta. Alueemme yhteinen hyvinvoinnin POOKI- hanke näkyy monin tavoin koulumme arjessa. Erilaisten hankkeiden kautta myös kansainvälisyys on merkittävä osa koulumme arkea. Tavoitteenamme on edistää STEAM-pedagogiikkaa koulussamme sekä tuoda se osaksi myös kansainvälisiä yhteistyöprojektejamme.

Koulumme STEAM-toimintaa on kehitetty viime aikoina aktiivisesti. STEAM-pedagogiikkaa toteutetaan jo useissa luokissa sekä koulumme tarjoamissa valinnaisaineissa. Lisäksi koulussamme pyörii innokas, oppilaista koostuva STEAM-tiimi, jonka avulla STEAM-pedagogiikkaa saadaan osaksi koko koulun arkea. Myös laitteistomme on kehittynyt viime vuosina merkittävästi, minkä seurauksena rakennammekin parhaillaan koulumme STEAM-tilaa yhteistyössä oppilaiden kanssa.

Hintan koulu

Hintan koulu on kehittämismyönteinen ja nuorekas kuviskoulu. Se on julistautunut Suomen ensimmäiseksi muotoilukasvatuskouluksi. Muotoilukasvatusta toteutetaan opetussuunnitelman mukaisen ja laaja-alaisen STEAMpedagogiikan avulla.

Oppilaiden suunnitteleman Oppimistori 2.0 yhteyteen on rakennettu makerspace-tila joka on nimetty Koklaamoksi.

Sieltä löytyy tietokoneohjattujen laitteiden ja eri ohjelmointialustojen lisäksi pehmeitä ja kovia materiaaleja, jotka houkuttelevat koklaamaan uusia muotoilutuotteita ja innovaatioita. Koklaamo toimii eri oppiaiden ja laaja-alaisten taitojen sulattamona.

Hintan koulu on virallinen FabLab-koulu. Siellä opiskelee n. 400 oppilasta 25 opettajan avustamana. Koulu on kaupunkikoulu, jossa toimii vuosiluokat 1-6 sekä kaksi pienluokkaa.

Hintan koulu tekee tiivistä yhteistyötä aktiivisen vanhempaintoimikunnan, nuokkarin, päiväkodin, useiden oppilaitosten ja yritysten kanssa haluten olla osana laajaa yhteistyöverkostoa. Yhteistyössä on voimaa.

Hintan koulun oppilaat myyvät itse tekemiään ja suunnittelemiaan tuotteita Hintta Designin verkkokaupassa. Tervetuloa ostoksille!

Myllytullin koulu

Keskustan kulttuurikoulu Myllytulli on yhtenäinen peruskoulu, jossa on oppilaita noin 600 kahdessa eri yksikössä. Pääkoulun lisäksi meillä on toimipiste Nuottasaari-talossa. Koulussamme ovat toimineet kuvataiteen erikoisluokat jo yli 30 vuotta. Teemme tiivistä yhteistyötä eri kulttuurilaitosten kanssa ja olemme olleet vuodesta 2014 Oulun teatterin kummikouluna. Yhteistyötä kuvataideopetuksessa ja Steam-toiminnassa tehdään kaupungin verkoston lisäksi Alvar Aalto -koulujen valtakunnallisen verkoston ja Designmuseon ado.fi -verkoston kanssa.

Varsinainen STEAM-toiminta on alkanut koulussamme tämän lukuvuoden aikana, mutta oppilasagentit ovat toimineet jo edellisenä lukuvuonna. Nyt olemme mukana oppilasagenttipilotissa. Yksittäisiä muotoiluprojekteja olemme tehneet aiemmin yliopiston FabLabin kanssa yhteistyössä.

Koulumme mentorina toiminnan käynnistämisessä on ollut Hintan koulu. Suunnitelmat ovat edenneet vauhdikkaasti ja Mylläämö-tilan käyttö on alkamassa vielä ennen joulua. Aiomme toteuttaa kaikille luokille pienimuotoisen tutustumisen tilaan (esim. robotti- ja Green-Screen tehtävä, heijastimen valmistus, luokkien leimasinprojekti), pitää työpajakoulutuksen henkilökunnalle ja muotoilumokin osalle luokista keväällä 2022. Hintan koulun kanssa on suunnitteilla yhteinen muotoiluviikko seuraavalle lukuvuodelle. Aloitamme lisäksi tilan hyödyntämisen kerhotoiminnassa tammikuussa.

Huttukylän koulu

Huttukylän koulu toimii kahdessa toimipisteessä, Huttukylässä ja Ylikylässä. Kummassakin toimipisteessä on luokat 1-6 ja oppilaita yhteensä noin 150. Koulu on vireä ja nuorekas, täällä tunnetaan kaikki lapset. Ensisijaisena tavoitteena meidän koulussamme on kohdata lapset aidosti ja tarjota heille laadukasta perusopetusta.

Huttukylän koulu lähti mukaan STEAM-hankkeeseen vuonna 2018. Toki Steam-ideologiaa oli jo toteutettu koulussa jo pidemmän aikaa. Ajatuksena oli saada vakiinnutettua STEAM-toiminta osaksi koulun toimintakulttuuria. Tällä hetkellä jokainen vuosiluokka tekee oppimiskokonaisuuksia omista lähtökohdistaan, vuosiluokka huomioiden. Pienet oppilaat harjoittelevat oppimiskokonaisuuksia ja tekevät hienoja projekteja värkkäämisen merkeissä. Ylemmillä luokilla oppilaat hallitsevat jo ison paletin STEAM-työkaluja ja hallitsevat digitaalisen suunnittelun perusteet, koodausta ja robotiikkaa. Kaikessa Steam-toiminnassa pyritään huomioimaan myös koulun Vihreä Lippu- toiminta ja ideologia.

Laitteistoa hankittaessa olemme joutuneet miettimään, miten ne soveltuvat pieniin tiloihin ja miten niitä voisi käyttää kahdessa toimipisteessä. Laseria hankittaessa ongelmana oli tilanahtaus. Koululta ei löytynyt isoa tilaa, mihin ison laserin olisi voinut sijoittaa ja rakentaa sille kohdepoiston. Päädyimme MrBeam-laseriin. Kyseinen laiteen työalue on 500mmx390mm, mikä riittää mainiosti koulukäyttöön. MrBeam löytää paikkansa pöydältä ja suodatinyksikön voi sijoittaa pöydän alle. Suodatinyksikön kanssa laitetta voi käyttää vaikka luokkatilassa ja käryn tuoksua ei tunnu. Mikä parasta, laserin voi pakata laatikkoonsa ja siirtää toiseen yksikköön auton tavaratilassa.

Myös muissa hankinnoissa on ajateltua kahta yksikköä. Esimerkiksi Arduino- ja MicroBit-paketteja on hankittu yhden luokan käyttöön, koska ne liikkuvat helposti toimipisteiden välillä. Isommat laitteet, kuten 3d-tulostimet ja vinyylileikkurit on hankittu molempaan yksikköön.

Varsinaisia makerspace-tiloja toimipisteisiin ei ole varta vasten rakennettu. Huttukylässä käsityötila toimii suurimmaksi osaksi STEAM-työskentelytilana. Myös itse luokkatiloja hyödynnetään työskentelyssä. Ylikylässä on hyödynnetty luokkia STEAM-työskentelytiloina ja yhteen ryhmätyöskentelytilaan on kerätty värkkäämiseen käytettävää materiaalia ja laitteistoa. Aina STEAM-työskentelyssä ei tarvita juuri tähän tarkoitukseen nimettyä makerspace-tilaa, vaan luovuudella pystytään hyödyntämään koulun tiloja tehokkaasti.

Pateniemen koulu

Pateniemen yhtenäiskoulu sijaitsee Oulussa, kaupungin pohjoispuolella. Ylä- ja alakoulu sijaitsevat kahdessa eri osoitteessa, 700 metriä erillään toisistaan.

Alakoulussa ovat luokat ykkösluokista viidenteen luokkaan saakka. Oppilaita on 380. Luokat sijaitsevat viidessä eri rakennuksessa. Yläkoulun puolella ovat luokat kuudennesta yhdeksänteen. Oppilaita on yhteensä 265.

Alakoulun opetuksen tapahtuminen viidessä eri rakennuksessa ja yläkoulun sijaitseminen erillään alakoulusta, asettaa omat haasteensa opetuksen järjestämiseen.

Tavoitteenamme on luoda toimivat maker-tilat sekä ala- että yläkoululle. Tilaa ja välineistöä voi varata luokan tai oppilasryhmän käyttöön sähköisellä varauskalenterilla. Tilassa on välineistö teknologia-aihepiirin opiskelukokonaisuuksien vetämiseen. STEAM-tilojen suunnittelu alkoi syksyllä 2019 osana Innokas-hanketta. Alakoululle maker-tila syntyi kirjaston yhteyteen ja yläkoululle ATK-luokan takaosaan.

Meillä maker-tekemiseen on luotu yhtenäinen opinpolku ensimmäisestä luokasta aina yhdeksänteen luokkaan saakka. Aihepiirit ja tehtävät nousevat opetussuunnitelman laaja-alaisista kokonaisuuksista sekä opetussuunnitelman sisällöistä. Tavoitteena on, että kaikki oppilaat käyvät saman opinpolun läpi, riippumatta opettajasta.

Koulullamme ovat aloittaneet toimintansa myös STEAM-tutorit. Tutoreita on luokka-asteilta 3.-9. ja heitä voi varata oppitunneille avustamaan esimerkiksi laitteiden tai sovellusten käytössä. Tutor-toiminta startattiin syksyllä 2021.

Tulevaisuudessa meillä on tavoitteena opinpolun laajentaminen sekä tutor-toiminnan vakiinnuttaminen koulun käytänteisiin.

Videolta löydät tarkemman esittelyn Pateniemen koulun toiminnasta.

Ylikiimingin koulu

Ylikiimingissä on yksi koulu ja siinä kaksi eri yksikköä: Ylikiimingin yksikkö, jossa on vuosiluokat 1-9, sekä Vesalan yksikkö, jossa on vuosiluokat 1-6. Ylikiimingin yksikön oppilaista n. 85% on kuljetutusoppilaita. Oppilaat tulevat keskustan lisäksi eri kyliltä. Vesalan yksikön oppilaat tulevat Reki-Vesalan alueelta. Molemmassa yksikössä toimii myös Ylikiimingin päiväkoti.

Ylikiimingin yksikössä on tehty vahvaa kehittämistyötä vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen merkeissä vuodesta 2016 lähtien ja nykyään se on koko yksikön toimintamalli. Yläkoulussa VSOP:n mukaan opiskelee yksittäisiä oppilaita ja oppilasryhmiä. Alakoulussa kaikki oppilaat opiskelevat vuosiluokkiin sitomattomasti. VSOP:n avulla jokaiselle oppijalle rakennetaan paras mahdollinen koulupolku.

Vesalassa on oltu STEAM-toiminnassa mukana heti sen Oulussa olon alusta asti ja koulujen yhdistymisen myötä siitä tuli yhteinen hankkeemme. Nykyään STEAM on vahva osa molempien yksiköiden toimintakulttuuria ja olemmekin rakentaneet koululle oman STEAM-polun (LINKKI tulee piakkoin), joka painottuu ympäristöön ja luontoon.

Päiväkodin ja perusopetuksen yhteisenä hankkeena alkanut ja nyttemmin luonnollisena osana toimintaamme on päiväkoti- ja koulupuutarhat. Koulupuutarhoista eri-ikäiset oppilaat saavat monenlaista tutkimista, touhuamista ja oppia.

Molemmassa yksikössä on omat maker-tilat. Vesalan yksikön FabLab on Suomen ensimmäinen virallinen peruskoulu-FabLab. Siellä ympäristössä on yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kehitetty kaikille kyläläisille avoin toiminta Vesala-Open.

Lintulammen koulu

Lintulammen koulussa opiskelee noin 300 oppilasta vuosiluokilla 1–6. Koulumme pedagogiikassa on jo vuosikymmeniä painotettu käden taitoja. Liityimme Oulun STEAM-koulujen verkostoon vuonna 2019. Sitä ennen koulullamme on opittu STEAM-sisältöjä teknologiakasvatuksen nimen alla.

Toimintamme perustana ovat erilaiset luokanopettajien ohjaamat ongelmanratkaisutehtävät, joiden ratkaisemisen tueksi olemme hankkineet sekä itse suunnittelemiamme että markkinoilla tarjolla olevia tarvikepaketteja.

Ongelmanratkaisutehtävien keskeisiä aihealueita ovat toistaiseksi olleet sähköteknologia ja elektroniikka sekä mekaniikan statiikka ja dynamiikka. Mekaniikka ja elektroniikka yhdistyvät myös robotiikkakerhon toiminnassa sekä teknologian valinnaiskurssin työskentelyssä.

Olemme lisänneet oppisisältöön vuoden 2022 aikana ilmaa painavamman lentämisen. Toiminta on aloitettu lennokkikerhossa, jossa rakennamme erilaisia lennokkiharrastajien keskuudessa tunnettuja kumimoottorilennokkimalleja. Oppilaita pyritään ohjaamaan myös RC-lennokkiharrastuksen pariin.

Lintulammen koulurakennuksen peruskorjauksen yhteydessä kehitämme STEAM-oppimisen tiloja. Pääaulassa oppilaat voivat tehdä itsenäisiä ongelmanratkaisutehtäviä sekä suunnitella ja tulostaa produktejaan vinyylileikkureilla ja 3D-tulostimilla. Työvälineiden avulla tapahtuva rakentaminen ja lasertyöstö tehdään teknisen työn tiloissa.

Pidemmän aikavälin tavoitteena meillä on yhdistää STEAM-kokonaisuudeksi teknologiakasvatus, yrittäjyyskasvatus ja kestävä kehitys.